Home » Posts tagged "รับดูแลผู้สูงอายุ"

ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ หมายถึง การที่มีประชากรอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10ของประชากรทั้งหมด ไทยติดอันดับประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเชียน สำหรับสังคมผู้สูงอายุในเขตเมืองกับต่างจังหวัดนั้นการดำดงชีวิตค่อนข้างแตกต่างกัน ในเมืองถีชีวิตของคนในสังคมก็ดำเนินไปอย่างเร่งรีบ แก่งแย่ง แข่งขันกันมากขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละวันก็ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านถูกละเลย และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร จึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านั้นได้ ส่วนวิถีของผู้สูงอายุในต่างจังหวัดนั้นจะอยู่กับญาติพี่น้องเป็นส่วนมากการดำเนินชีวิตค่อนข้างแตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แต่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น ลูกหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่ไม่ว่าตัวผู้สูงอายุหรือลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป็นอยู่ทั่วไปหรือดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ต้องพิจารณาว่า “ทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” บางคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก เพราะคนเรามักคิดว่า ความสุขเป็นสิ่งที่หายาก และพยายามทุกวิถีทางที่จะหาความสุขให้ตนเอง บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะยังหาความสุขที่ต้องการไม่พบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตของตนนั้นอยู่ที่ไหน และมุ่งแสวงหาความสุขจากภายนอกตัวเอง โดยไม่มองว่าความสุขนั้นอยู่ภายในตนเองและรอบๆ ตนเอง และไม่ใช่เรื่องยากเท่าใดนักที่จะทำให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุข เพียงแต่ผู้สูงอายุและลูกหลานเริ่มต้นที่จะสร้างความสุขให้กันและกัน วิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้างความสุขให้ตนเอง การที่ผู้สูงอายุจะทำให้ตนเองมีความสุขได้นั้น ผู้สูงอายุจะต้องถามและตอบคำถามตนเองให้ได้ก่อนว่า “ความสุขคืออะไร?” และ “ความสุขที่แท้จริงของตนเองคืออะไร?” ผู้สูงอายุบางคนก็ตอบว่า ความสุขที่แท้จริงของตนนั้น...

Read More..

หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ

วันนี้ทัศนันท์เนอสซิ่งโฮมจะมานำเสนอบทความ เรื่อง หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ คือ                 1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพและความภาคภูมิใจแห่งตน และควรประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ และให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม                  2) ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้ไร้ประโยชน์ สูญเสียลักษณะเฉพาะตัวและมีคุณค่า                  3)  ตระหนักในความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละคน  ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมโดยให้การดุแลฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ในภาวะเจ็บป่วยและส่งเสริมให้มีสุขภาพดี สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ                 1). ประเมินภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  โดยประเมินเกี่ยวกับ                      – การได้ยินลดลง ทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผิดพลาด                      – การได้กลิ่นลดลง                      – การมองเห็นลดลง                      – การรับรู้สัมผัสลดลง                      – ปัญหาเรื่องฟันและเหงือก                     ...

Read More..

ความผิดปกติของผู้สูงอายุที่อาจพบในระบบต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้นำเสนอบทความเรื่อง ความผิดปกติของผู้สูงอายุที่อาจพบในระบบต่างๆ ของร่างกาย ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จนเกิดอาจความตามระบบที่สำคัญ ดังนี้ 1) ระบบต่อมไร้ท่อ การทำงานของต่อมไทรอยด์ พาราไทรอยด์จะลดลง ตับอ่อนจะสร้างอินซูลินลดลง ทำให้เป็นเบาหวาน ฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเพศชายจะลดลง ทำให้เกิดอาการหงุดหงิด ตกใจง่ายในเพศหญิง 2) ระบบผิวหนัง  ผิวหนังจะบางลง ทำให้ผิวหนังแตกง่าย แห้ง ไขมันใต้ผิวหนังน้อยลง ผิวหนังขาดน้ำ ขาดความยืดหยุ่นเกิดแผลกดทับได้ง่าย ต่อมเหงื่อทำงานลดลง การระบายร้อนโดยวิธีระเหยไม่ดี ทำให้เป็นลมแดดได้ง่าย ต้องใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี ผิวหนังคันง่าย ผมร่วง การไหลเวียนเลือดสู่ศีรษะน้อยลง ผิวตกกระ เล็บหนา ผิวหนังรับความรู้สึกต่ออุณหภูมิและการสั่นสะเทือนลดลง 3) ระบบหัวใจและหลอดเลือด  หลอดเลือดแดงใหญ่ จะมีความยืดหยุ่นลดลง มีผลให้ความดันซีสโตลิกสูง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงความดันไดแอสโตลิกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ลิ้นหัวใจมีไขมัน และแคลเซียมมาจับทำให้ลิ้นหัวใจปิดเปิดได้ไม่ดี กำลังการหดตัวลดลง อัตราการเต้นของหัวใจลดลง กล้ามเนื้อหัวใจมีความไวต่อสิ่งเร้าลดลง คนสูงอายุหัวใจวายได้ง่าย เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้ง่าย 4) ระบบประสาท เซลล์สมองและประสาทจะลดลงเรื่อยๆ...

Read More..